Algemene voorwaarden

Deze pagina werd laatst aangepast op 03-03-2022.

Spring naar onze privacy- en cookie-voorwaarden.

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Wingmen NV, Kempische Steenweg 311, 5.01, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE0691905750 – RPR: Antwerpen, Afdeling Hasselt (hierna genoemd “Wingmen”).

Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres hello@fueled.be of via het telefoonnummer +32 496 16 55 21.

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Wingmen met adres https://www.blauwprojectiel.be, hierna “de website” genoemd. Voor verdere informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar ons e-mailadres hello@fueled.be.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Wingmen NV, Kempische Steenweg 311, 5.01, 3500 Hasselt en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Wingmen (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Wingmen kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Wingmen levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Wingmen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Wingmen niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via hello@fueled.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Wingmen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wingmen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

5. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling  via de website veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Wingmen behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Wingmen pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Wingmen geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 60 kalenderdagen na de bestelling, zal Wingmen de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Wingmen zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Wingmen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

6. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw. Er worden geen verzendkosten aangerekend. De prijzen waaraan Wingmen artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

7. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van Wingmen verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland.

8. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan Wingmen te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen. Dit kan via hello@fueled.be. Vanaf de dag waarop hij aan Wingmen gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van een kopie van de bestellingsmail en dit wettelijk modelformulier, terug te zenden naar Wingmen NV, Via Media 4, 3500 Hasselt.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Wingmen de artikelen (indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wingmen kan na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

9. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Wingmen te melden. Klachten zullen door Wingmen in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Wingmen worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): hello@fueled.be. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Wingmen steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

10. Bewijs

De gebruiker en Wingmen aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Wingmen door beide partijen worden aanvaard als bewijs.

11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Creditcard, Apple Pay, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, iDeal, of SEPA overschrijving.

Alle betalingen worden voltrokken door betaalpartner Mollie (https://mollie.com). De gebruiker zal “Mollie” of “Stg Mollie Payments” op zijn bankafschrift zien verschijnen. De gebruiker wordt geacht akkoord te gaan met de voorwaarden van Mollie alvorens tot betaling over te gaan.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wingmen of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Wingmen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

14. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen via hello@fueled.be.

Raakt het geschil niet opgelost, dan kan de klant klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.


Privacy- en Cookie-voorwaarden

Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling te voltooien. We plaatsen enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site.